Chia sẻ của Tổng Giám đốc BSe trên sóng Truyền hình Kinh tế Tài chính VITV