Chiến lược nguồn nhân lực

 

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp BSE tuyển mộ, 
nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi trong các ngành nghề hoạt động của BSE.

 

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

BSE luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho CBNV, từ đó xây 
dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty”.