Tin nổi bật
Cơ hội phát triển

Bình Sơn Engineering luôn quan tâm và mở rộng cơ hội phát triển ngành nghề của mỗi CBNV khi làm việc tại Công ty. Bình Sơn Engineering luôn ưu tiên việc phát hiện và bồi dưỡng hiền tài không chỉ đối với Công ty mà còn với toàn xã hội.